Som lokal arrangör fungerar Vasa sommaruniversitet/filialen i Jakobstad, vilket i praktiken är det samma som Arbis.

Nedan följer mera info om kursen. Kursen genomförs som nätkurs.

Offentlig budgetering, 5 sp

Innehåll: På kursen Offentlig budgetering lär du dig hur man fattar beslut om hur den offentliga sektorns resurser används. Du lär dig varför budgetdiskussioner är så långa, fastän förändringarna som görs inte är så stora, hur man avgör om en kommuns ekonomi är god eller dålig samt hur man granskar att skattemedel används på det sätt som avsågs.

Mål: Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:
1. beskriva hur de offentliga budgetering- och redovisningssystemen är uppbyggda inom stat och kommun
2. redogöra för omständigheter som påverkar den offentliga ekonomin
3. förklara hur de offentliga budgeterings- och redovisningssystemen påverkar politik och förvaltning, eftersom de mer än något annat påverkar de kontinuerliga processerna inom förvaltning och politik
4. tolka offentliga budgetar och bokslut.
Allmänfärdigheter: Förmåga att tillämpa teoretisk kunskap i praktiska situationer. Sammanfatta texter som skrivits på andra språk. Självständig reflektion. Kännedom om lagstiftning. Analytiskt och systematiskt tänkande. Informationssökningskunskap. Användning av offentliga källor/offentlig statistik. Skriva essäer. Formuleringsförmåga. Självstyrning.

Tidpunkt: från tredje veckan i mars till tredje veckan i maj 2022

Lärare: PM Håkan Hemberg

Undervisningsformer: Nätkurs. Inlämningsuppgifter med givna deadlines. Kursmaterial i Moodle.

Examinationsform: Skriftliga uppgifter

Litteraturförslag: Kurslitteratur och annat bakgrundsmaterial är tillgängligt för deltagarna på kursens Moodle-sida.

Allmän info:

Kostnaderna för kursen är två olika. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa, som utlokaliserar den här Öppna universitetskursen till oss, uppbär en terminsavgift på 50 €. Detta är en engångsavgift/termin som omfattar inskrivning, registrering av studieprestationer (vitsord, kurser), intyg samt studierådgivning. Denna avgift betalas alltså endast en gång i samband med den första kursen du deltar i under terminen och den gäller oberoende av hur många kurser du deltar i under just den terminen. För därpå följande termin erläggs en ny terminsavgift.

Den kursavgift som vi som lokal arrangör uppbär är 18 €/sp för att täcka en del av löne- och andra direkta kostnader. Den avgiften erläggs separat för varje kurs man deltar i.

* * *

Förutsättningarna att ordna kursen är att ett tillräckligt antal deltagare har förhandsanmält sig.

* * *

Notera att din anmälan är bindande. Om annullering görs senare än två veckor före kursstart faktureras 50 % av kursavgiften ifall godtagbar utredning inte kan företes. Om ingen annullering görs överhuvudtaget, faktureras kursavgiften i sin helhet.

* * *

Tveka inte att använda dig av den studievägledning som Öppna universitetet erbjuder, speciellt ifall du t.ex. funderar på hur man kan kombinera olika ämnen/kurser till en examen. Du kan kontakta Öppna universitetets studievägledare Majlen Saarinen i Åbo (tel. 02-215 4500) och utbildningsplanerare Emil Oljemark (050-4752500 ) eller via e-post på fornamn.efternamn@abo.fi.

* * *

När du avlagt kursen kan du beställa ett intyg från opu@abo.fi.

* * *

Själv hjälper jag också gärna till om du har frågor. Håller dock semester under tiden 21.6-6.8.2021.

Välkommen på kurs!

Med vänliga hälsningar,

Marie-Louise Björndahl
Sakkunnig inom planering och förvaltning, Jakobstads svenska arbetarinstitut
Filialföreståndare, Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad
Tel. 06-7863510
marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi